ALGEMENE VOORWAARDEN – H B&A Wholesale and Education (webshop-cursus-trainingen)

 

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, H B&A Wholesale and Education (met KvK-nummer: 27265214), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@hba-wholesaleandeducation.nl of per post: H B&A Wholesale and Education, De Brink 998, 2553 HX Den Haag. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 070-7443327 en op facebook op: Hanna Beauty and Accessoires. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen exclusieve haarverzorging- en haarbehandeling producten. Deze zijn gecategoriseerd in professioneel en prive gebruik..

Artikel 2 – Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met IDEAL, Creditcard, overboeking, PayPal.
De verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling binnen 2-3 dagen dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen (het product moet nog verzegeld zijn). Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@hba-wholesaleandeducation.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 2-3 dagen dagen het volledige aankoopbedrag terug . De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

Artikel 6 – Garantie

Wij geven 14 dagen garantie op verzorgingsproducten. Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, heeft u recht op een vervangend product. Het defecte product moet u dan naar ons sturen in de originele verpakking. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@hba-wholesaleandeducation.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen zeven dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen twee dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Den Haag bevoegd.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (cursussen en trainingen)

 

1 Algemeen

1.1 De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle opleidingen en trainingen, zoals beschreven op de website van H B&A Wholesale and Education.

 1.2 De cursist dient bij het aangaan van de overeenkomst akkoord te geven voor de Algemene Voorwaarden van H B&A Wholesale and Education.

2 Aanmelding

2.1 Voor de cursussen en trainingen meldt men zich aan als cursist door het inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en in te zenden.

2.2 Voor cursisten jonger dan 18 jaar dienen ouder(s) of verzorger(s) de betreffende overeenkomst te ondertekenen.

2.3 Cursisten die de opleiding vergoed krijgen via het UWV, een Re-integratiebureau of anderszins tekenen zelf de studieovereenkomst en verklaren zich hiermee akkoord met de Algemene Voorwaarden van H B&A Wholesale and Education en blijven zelf verantwoordelijk voor alle (extra) betalingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

2.4 De overeenkomst tussen H B&A Wholesale and Education en cursist komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier internet. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een elektronische bevestiging.

2.5 Door verzending van het online inschrijfformulier stemt de cursist in met deze trainingsvoorwaarden.

2.6 Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. Pas zodra de volledige cursuskosten zijn voldaan is de inschrijving definitief.

2.7 De cursist ontvangt vervolgens schriftelijke bevestiging. De inschrijving wordt definitief: – wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende cursus te laten doorgaan.

– wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende cursus.

3 Trainingen

3.1 Cursisten die zich voor een training hebben aangemeld ontvangen een bevestigingsmail met betaalgegevens. Vanaf het moment dat voor deze training de betaling is ontvangen, is de plek gereserveerd. Vanaf dat moment heeft cursist een wettelijke bedenktijd van 14 dagen voordat de overeenkomst definitief wordt.

3.2 Binnen deze termijn kan kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd.

4 Overeenkomst tussen cursist en H B&A Wholesale and Education

4.1 Met de inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden en treedt de Overeenkomst in werking. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de cursist een bevestiging.

4.2 Na het ondertekenen van de Overeenkomst treedt een bedenktijd in werking van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op het moment van ondertekening van de overeenkomst. Binnen deze termijn kan kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd. En ontvangt de cursist de reeds betaalde bedragen terug.

5 Inhoud en duur van de cursus of training

5.1 Inhoud en duur van de opleidingen staan vermeld op de website.

5.2 De duur van de cursus of training en daarmee de Overeenkomst wordt beëindigd na de laatste les.

6 Beëindiging Overeenkomst

6.1 Beëindiging overeenkomst voor aanvang van de cursus c.q. training

6.2 Na het ondertekenen van de overeenkomst treedt een bedenktijd in werking van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op het moment van ondertekening van de overeenkomst. Binnen deze termijn kan kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd.

6.3 Bij annulering binnen14 dagen na ondertekening, zal het cursusgeld teruggestort worden. 6.4 Bij ondertekening binnen 13 dagen voor aanvang van de cursus of training vervalt de bedenktijd van 14 dagen na aanvang van de cursus of training.

6.5 Indien een cursist komt te overlijden wordt de Overeenkomst ontbonden m.i.v. de dag van overlijden.

6.6 H B&A Wholesale and Education kan te allen tijde de Overeenkomst opzeggen als een cursist zich zodanig gedraagt dat de belangen van de opleider en/of andere cursisten worden aangetast. De financiële verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst blijven bestaan.

7 Kosten van de cursus of training

7.1 Het lesgeld van de cursussen en trainingen staan vermeld op de website. Het bedrag kan door H B&A Wholesale and Education op ieder moment worden herzien.

7.2 Het lesgeld wordt apart vermeld op de Overeenkomsten en de factuur. Bij het lesgeld zijn inbegrepen (indien anders vermeld): materialenpakket, studiemateriaal.

7.3 Boeken- en materialenpakket worden door H B&A Wholesale and Education geleverd tenzij anders is overeengekomen en worden na betaling eigendom van de cursist.

7.4 Alle kosten voortvloeiend uit de definitieve inschrijving d.w.z. het volledig lesgeld of de eventueel bijkomende kosten, dienen uiterlijk voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. De inschrijving is niet definitief indien dit niet het geval is . Prijswijzigingen onder voorbehoud.

7.5 Cursisten die de cursus of training vergoed krijgen door het UWV, een Re-integratiebureau of werkgever zijn zelf verantwoordelijk bij het niet behalen van het certificaat voor eventuele terugbetaling aan degene die de kosten hebben vergoed.

8 Betaling van de lesgelden

8.1 De vastgestelde bedragen moeten altijd vooraf worden betaald en dienen voor aanvang van de opleiding te zijn ontvangen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij het in gebreke blijven hiermee kan H B&A Wholesale and Education de cursist uitsluiten van deelname aan de opleiding.

8.2 Betalingen geschieden altijd o.v.v. het factuurnummer en klantnummer.

8.3 Bij afwezigheid door ziekte blijft het volledige lesgeld verschuldigd.

9 Lestijden

9.1 H B&A Wholesale and education behoudt zich het recht voor, indien zij hiertoe aanleiding ziet door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, de cursusdag of lestijd uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag van de betreffende cursus of training te wijzigen. Reeds ontvangen gelden worden eventueel terugbetaald.

9.2 H B&A Wholesale and education behoudt zich het recht voor indien er sprake is van uitzonderlijke situaties, overmacht, ziekte of uitval van cursisten of docenten de cursusdag of de lestijd te wijzigen, zonder hiermee schadeplichtig te zijn jegens de cursist.

9.3 Indien de cursist enige tijd verhinderd is, bestaat geen recht op enige restitutie van lesgeld.

10 Lessen

10.1 De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.

10.2 De cursist is – waar nodig – zelf verantwoordelijk voor de werving van modellen. Tijdig zal worden aangegeven wanneer de modellen gewenst zijn.

11 Gebruik van de ruimtes

11.1 De cursist dient het lokaal en de werkplek schoon, netjes en verzorgd achter te laten. 11.2 Indien er tijdens het gebruik door de cursist iets kapot gaat, dient cursist dit direct aan de docent te melden.

12 Aansprakelijkheid

12.1 H B&A Wholesale and education kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissingen, beschadiging of diefstal van persoonlijke zaken, materialen en/of leermiddelen. 12.2 De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen toegebracht door opzet of onachtzaamheid, aan eigendommen van derden of H B&A Wholesale and education. Alle toegebrachte schade zal door deze tekortschietende cursist aan de desbetreffende derde of aan H B&A Wholesale and education worden vergoed.

12.3 H B&A Wholesale and education is niet aansprakelijk voor schade, zowel directe als indirecte, die mocht zijn ontstaan tijdens lestijd of in verband met de daarmee samenhangende werkzaamheden, behoudens in die gevallen waarbij aan haar opzet, nalatigheid of grove schuld valt te verwijten.

12.4 De cursist vrijwaart H B&A Wholesale and education uitdrukkelijk voor iedere vordering tot schadevergoeding door de cursist of door c.q. vanwege derden.

12.5 Onverminderd hetgeen hierboven is bepaald, is de aansprakelijkheid van H B&A Wholesale and education, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het bedrag waarvoor zij krachtens haar verzekering een uitkering zal ontvangen.

13 Auteursrecht

13.1 Op het door H B&A Wholesale and education ontwikkelde lesmaterialen en op de website www.hba-wholesaleandeducation.nl berust auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten. Deze mogen door cursist gebruikt worden voor het volgen van de training of cursus en na afronding van de cursus of training om te gebruiken als naslagwerk.

13.2 Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op enige andere wijze en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

H B&A Wholesale and education.

13.3 Audio- en videomateriaal mogen alléén privé en als ondersteuning van het onderwijs worden bekeken.

14 Website Druk- en zetfouten en wijzigingen van de inhoud van de cursussen en trainingen zijn voorbehouden.

16 Wet Bescherming Persoonsgegevens en geheimhoudingsplicht

16.1 H B&A Wholesale and education hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

16.2 Alle verstrekte gegevens worden in het klantenbestand van H B&A Wholesale and education opgenomen en vertrouwelijk gebruikt voor interne en automatische verwerking, noodzakelijk om een verantwoord relatiebeheer te kunnen voeren.

16.3 H B&A Wholesale and education stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

16.4 Cursisten beschikken altijd over het recht van toegang tot en verbetering van de aan ons toevertrouwde persoonlijke gegevens.

16.5 H B&A Wholesale and education en haar docenten en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle door klanten verstrekte informatie, bedrijfsvoering, werkprocessen en strategieën.

16.6 Om cursisten op de hoogte te houden van voor de cursus of training van belang zijnde informatie en facturatie, dient H B&A Wholesale and education steeds over de juiste adresgegevens te beschikken.

16.7 Cursisten, ouder(s) of verzorger(s) dienen wijzigingen in persoonlijke gegevens, zoals adres, burgerlijke staat, wijziging in banknummers e.d., zo snel mogelijk en schriftelijk aan H B&A Wholesale and education door te geven.

18 Algemeen

Bij het jaarlijks verschijnen van de Algemene Voorwaarden vervallen per direct eerdere uitgaven en hieraan kunnen geen rechten cq. verplichtingen worden ontleed.

 

 

Sinds 1998 is IBS Beauty Inc. opgebloeid tot een dynamisch bedrijf en heeft het een dominante plaats ingenomen in de professionele haar/cosmetische industrie met het Innosys Beauty Care merk met eersteklas productlijnen, zoals iStraight systeem, iStraight keratine en reaction treatment.